Cena Emila Škody

Jedná se o soutěž o nejlepší diplomové a doktorské práce. Je vypisovaná společností Škoda Transportation ve spolupráci s Nadací ČVUT Media Lab za účelem podpory výjimečných výkonů studentů a doktorandů technických oborů univerzit.

Oceněným přináší možnost získat odměnu až 80.000 korun a také šanci na zahraniční stáž za 100.000  korun!

A co musíte udělat pro to, abyste byli do této soutěže zařazeni?Emil

Vypracovat diplomovou či doktorskou práci, vyplnit přihlášku a tu pak odeslat na adresu:

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Personální odd.
Lucie Lišková
Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň

Termín pro zaslání přihlášek do soutěže je 15. srpen 2016.
Termín pro doručování diplomových a doktorských prací je 31. srpna 2016.

Pravidla:

Přihlášení

Do soutěže o Cena Emila Škody se může přihlásit student libovolné technické univerzity v rámci České republiky s prací zaměřenou zejména na oblasti, kterým se věnuje společnost Škoda Transportation, tedy především dopravní strojírenství a kolejovou dopravu. Neúplné, chybně vyplněné nebo pozdě zaslané přihlášky budou odmítnuty.Zároveň budou do souteže přihlášeni studenti zapojení do Trainee programu.

Pořadatel jako zpracovatel osobních údajů je oprávněn zpracovat pro účely organizace soutěže data a osobní údaje, známé pořadateli na základě jejich vyplnění účastníkem akce do přihlášky, nebo další údaje poskytnuté účastníkem v rámci soutěže. Dále je smí využít pro prezentace soutěže a jejích účastníků, zejména v médiích, pro reklamní a marketingové účely pořadatele nebo pro reklamu jím nabízených výrobků, a to po dobu neomezenou do písemného odvolání souhlasu.

Odevzdání

Do soutěže budou zařazeny pouze práce, jež splní všechny podmínky a budou včas odevzdány do sídla společnosti Škoda Transportation k rukám paní Jany Borowiecké.

Finální výběr

Z doručených prací vybere nejlepší diplomové a doktorandské práce komise Nadace ČVUT Media Lab.

Vyhodnocení

Všichni účastníci, zástupci univerzit a Škoda Transportation budou pozváni na slavnostní vyhodnocení Ceny Emila Škody. Toto vyhodnocení organizuje personální útvar Škoda Transportation.

Odměny

Diplomové práce (včetně bonusu)

  • I. místo 80.000,- Kč
  • II. místo 60.000,- Kč
  • III. místo 40. 000,- Kč
  • IV. místo 30.000,- Kč
  • V. místo 20.000,- Kč

Doktorská práce (včetně bonusu)

  • I. místo 60.000,- Kč
  • II. místo 40.000,- Kč

Podmínky udělení bonusu

Vítězové v obou kategoriích obdrží speciální finanční bonus ve výši 100% stanovené odměny v případě, že po skončení studia uzavřou pracovní poměr s některou ze společností Škoda Transportation a setrvají v hlavním pracovním poměru déle než tři měsíce. Splatnost výše uvedené částky je za podmínky, že oceněný nepožádal o rozvázání pracovního poměru a není s ním vedeno jednání v tomto směru.
V případě, že výherce bude mít zájem nastoupit ve zvolené společnosti skupiny a společnost nebude mít možnost jej zaměstnat, musí výherce požádat o umístění na personálním útvaru Škoda Transportation. V případě, že se ani takto nezdaří najít pro výherce uplatnění do dvou měsíců od podání žádosti, obdrží i danou bonusovou částku.
Veškeré výhry jsou vypláceny bezhotovostně na účet oceněných.

Odpovědnost pořadatele

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoli nesprávnou nebo nepřesnou informaci nebo za jakoukoli technickou nebo lidskou chybu, k níž dojde během zpracování doručených přihlášek.
Pořadatel není odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo svůj vstup dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání.
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či odvolání.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel v průběhu trvání soutěže.

Ochrana autorských práv a práv duševního vlastnictví

Přihlašovatel bere na vědomí, že v případě, kdy v přihlášce nebude výslovně uvedeno, že předmět práce přihlašovatel podává nebo podal k ochraně podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, nebo zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, nebo že předmětná práce podléhá obchodnímu tajemství nebo jiné podobné právní ochraně, přihlašovatel podáním přihlášky do soutěže Cena Emila Škody souhlasí, aby Škoda Transportation a.s. v rámci své podnikatelské činnosti čerpala z poznatků a postupů obsažených v této zveřejněné práci, a tyto dále sama rozvíjela a zlepšovala. V opačném případě pak bude příslušná práce včetně přihlášky autora do soutěže považována za důvěrný materiál a nebude žádnou osobou, která s touto přijde do styku zveřejněna, a to až do okamžiku podání předmětu ocenění k ochraně průmyslového vlastnictví, nejdéle však po dobu 1 roku od okamžiku podání přihlášky do soutěže Ceny Emila Škody.

Užívací práva

Autor zhotovené práce tímto bere na vědomí, že se na předmětnou práci plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a pořadatel soutěže zaručuje ochranu autorských práv účastníka soutěže v souladu s příslušnými právními předpisy. Podáním přihlášky do soutěže o Cenu Emila Škody autor předmětné práce výslovně souhlasí s tím, že v případě, kdy společnost Škoda Transportation a.s. bude mít zájem předmětnou práci užít, uzavře s touto ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona licenční smlouvu, na základě které bude společnost Škoda Transportation a.s. oprávněna k výhradnímu výkonu práva předmětnou práci všemi možnými způsoby užít, a to i ke komerčním účelům.