ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda Projekty EU ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Dotace z MŠMT

Dotace z MŠMT

NÁZEV PROGRAMU: OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

NÁZEV PROJEKTU: ANALÝZA NEHODOVÝCH DĚJŮ CHODEC TRAMVAJ - VALIDACE SIMULAČNÍCH MODELŮ 

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008401 
Fyzická realizace projektu: 01.09.2018 až 31.08.2022
Operační program:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Číslo výzvy: 02_16_026
Název výzvy:   Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1 OP 
Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita:  IP 1 - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu  
Specifický cíl: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou 
Název projektu CZ:   Analýza nehodových dějů chodec tramvaj - validace simulačních modelů  
Název projektu ENG:  Analysis of tram-pedestrian traffic collision, validation of simulation models   

Anotace projektu

Cílová projektu je zvýšení bezpečnosti tramvají vzhledem k chodcům. Projekt bude řešit úlohy pasivní i aktivní bezpečnosti. Bude vytvořena metodika nárazových zkoušek tramvaj-chodec s testovací figurínou. Po mnoha crashtestech bude vytvořen a validován simulační model střetu tramvaj-chodec. Přínosem bude efektivní návrh bezpečnějších konstrukcí vozidel. Zařízení a metodika bude využita pro experimentální ověření přínosu, funkčnosti a potřebnosti systému automatického brzdění před překážkou. 

Klíčové aktivity projektu

  • 1. Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry 
  • 2. Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou 
  • 3. Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů
  • 4. Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, včetně pořízení infrastruktury 
  • 5. Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejích výstupů
  • 6. Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně odborného vedení studentských prací
  • 7. Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry


Celkové způsobilé výdaje:  43 449 413,68 Kč
Fyzická realizace projektu: 1.9.2018 - 31.8.2022 
Garant projektu: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 
Partneři projektu:  VUKV a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Advanced Engineering s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl