ČLEN SKUPINY PPF
PPF
Česky
O skupině Škoda Společenská odpovědnost Etika podnikání Etický kodex

Etický kodex

Skupina PPF je široce diverzifikovanou podnikatelskou skupinou, a to jak geograficky, tak oborově.
Přes tuto diverzifikaci Skupinu PPF spojuje respekt k dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku. To platí i pro společnosti Skupiny  Škoda Transportation (ŠT), které jsou rovněž členy Skupiny PPF.

Účelem tohoto etického kodexu (dále jen „Etický kodex“) je zachytit základní pravidla, kterými se Skupina PPF (včetně Skupiny ŠT) při výkonu své každodenní činnosti řídí, a stanovit jim odpovídající povinnosti Skupiny ŠT a jejích Pracovníků. Etický kodex zároveň nastavuje rámec, v jehož mezích je třeba vykládat všechny ostatní interní předpisy Skupiny ŠT.

Etický kodex je závazný jak pro Skupinu ŠT tak pro všechny její Pracovníky bez výjimky. Etický kodex obsahuje základní zásady a hodnoty, jimiž se celá Skupina PPF (včetně Skupiny ŠT) řídí a do budoucna má zájem řídit, a které představují i pro Skupinu ŠT a její Pracovníky závazné vodítko a rámec. Skupina PPF (včetně Skupiny ŠT) lpí na dodržování pravidel a zásad zakotvených v tomto Etickém kodexu
a netoleruje jejich porušování.

Etický kodex je součástí programu Corporate Compliance, který Skupina PPF (včetně Skupiny ŠT) vzhledem ke svému zájmu na dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku přijala. Program Corporate Compliance Skupiny ŠT stanoví základní zásady a pravidla chování pro Skupinu ŠT a její Pracovníky a současně umožňuje kontrolu dodržování nastavených pravidel ze strany Skupiny ŠT/PPF a zjednání nápravy tam, kde se objeví nedostatky, závadné nebo deliktní jednání.

Výčet pravidel v Etickém kodexu není a nemůže být úplný. V otázkách, situacích a vztazích, které Etický kodex výslovně neupravuje, jsou Skupina ŠT a její Pracovníci povinni se chovat a jednat v souladu s principy a cíli Etického kodexu, právními předpisy, mezinárodními smlouvami, dobrými mravy, pravidly etiky, morálky a poctivého obchodního styku, tak aby dostáli dobrého jména a pověsti Skupiny ŠT, resp. Skupiny PPF.

Ke stažení

Informace o webu| Právní ujednání| Copyright © 2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. All Rights reserved.
Created by Beneš & Michl