Škoda Transportation

Škoda Transportation a.s.

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. se sídlem Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1491 (dále jen „Společnost“), nebere ochranu soukromí na lehkou váhu. Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám svěřujete své osobní údaje.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje:

 • korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 • v přiměřeném rozsahu;
 • přesné a aktualizované;
 • po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

OBCHODNÍ PARTNER

ZAMĚSTNANEC

ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

ÚČASTNÍK PROGRAMU ŠKODA FIT

ÚČASTNÍK AKCÍ PRO VEŘEJNOST

NÁVŠTĚVNÍK WEBU

NÁVŠTĚVNÍK AREÁLU SPOLEČNOSTI

ŠKODOVÁK

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Společnost velmi důležité. Proto Vás na této stránce budeme informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji. Vždy budete jasně vědět, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme, jak dlouho Vaše údaje uchováváme, na koho se můžete obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti, jak můžete zpracování ovlivnit, jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny a poradíme Vám, i  kde si na nás případně můžete stěžovat. Dále zde můžete zjistit vše o námi používanými cookies a dalších službách.

Pokud si nebudete jistí významem některých výrazů, vyzkoušejte náš Slovník pojmů.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli Společnost zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude Společnost oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Společnost zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Společnost provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Společnost vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) zpracování společnosti Společnost ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, Společnost osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Společnost osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, Společnost nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Společnost V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

KONTAKT

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Společnosti nebo pomocí webového formuláře pro uplatňování práv subjektů údajů . Společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

KONTAKT NA DOZOROVÝ ORGÁN

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Datová schránka: qkbaa2n
e-mail: posta@uoou.cz
telefon: +420 234 665 111 (Ústředna)